17.5.2017

Verotus

Varainsiirtovero

Arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta on maksettava varainsiirtoveroa 1,6 % luovutussopimukseen merkitystä kauppahinnasta. Jos ei ole rahamääräistä kauppahintaa, varainsiirtovero on maksettava muun luovutussopimuksessa sovitun vastikkeen arvosta. Muun vastikkeen arvosta on hankittava veroviraston lausunto. Me maksamme aina kaupasta aiheutuvan varainsiirtoveron.

Myyntivoitto eli luovutusvoitto, määrän laskeminen ja pienet luovutusvoitot

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvä myyntivoitto (luovutusvoitto) on veronalaista pääomatuloa. Pääomatulojen veroprosentti on 30%.

Luovutusvoitton määrä voidaan laskea kahdella tavalla.

Luovutushinnasta voidaan vähentää todellinen hankintameno (eli omaisuuden ostohinta) ja myynnistä aiheutuneet kustannukset. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia ovat esimerkiksi omaisuuden myyntikulut. Jos myyty omaisuus on saatu perintönä tai lahjana, sen hankintamenona pidetään perintö- ja lahjaverotuksessa käytettyä verotusarvoa eli perukirjaan merkittyä arvoa, jonka lisäksi omaisuuden luovutushinnasta saadaan vähentää voiton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään ns. hankintameno-olettama. Luonnollisella henkilöllä ja kuolinpesällä on aina oikeus valita, käyttääkö se luovutusvoiton laskemisessa todellisen hankintamenon ja voiton hankkimisesta johtuneiden menojen sijasta ns. hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama on 20 % luovutushinnasta. Jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuotta, vähennys on 40 % luovutushinnasta. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei hankintameno-olettaman lisäksi saa vähentää.

Puhelinyhtiön osaketta tai osuutta pidetään tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvana, jos osake oikeuttaa kotipuhelimen puhelinliittymään ja osaketta ei voida luovuttaa puhelinliittymästä erillään. Jos puhelinosake voidaan luovuttaa puhelinliittymästä erillään, osaketta ei pidetä tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvana ja osakekaupasta syntyvä luovutusvoitto on siinä tapauksessa kokonaan veronalaista tuloa.

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa.  Mikäli luovutukset ylittävät 1 000 euron rajan, luovutusvoittovero menee koko luovutusvoitosta eikä pelkästään 1 000 euroa ylittävästä osasta. Luovutushintojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on erikseen säädetty verovapaaksi.