17.5.2017

FAQ

Osakeyhtiön osakepääoma

Osakeyhtiön osakepääoma on alkaen 0 euroa.

Yhtiön hallitus

Yhtiöllä tulee olla hallitus. Hallituksen vastuulla on huolehtia yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä myös kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisestä ja valvonnasta. Hallituksessa tulee olla 1-5 varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa tulee olla ainakin yksi varajäsen. Jos hallituksessa on varsinaisia jäseniä enemmän kuin yksi, sille valitaan puheenjohtaja.

Hallituksen jäseneksi kelpuuttaminen

Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Vähintään yhdellä hallituksen varsinaisella jäsenellä ja varajäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Tilintarkastaja

Mikäli yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus sallivat, voivat yhtiöt päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt:
– jos taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
– jos liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
– palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä
– asunto-osakeyhtiölain mukaisissa yhtiöissä edellytetään vielä, että huoneistoja on alle 30.
Helpotus ei koske erityistilanteita, joissa laki muutoin edellyttää tilintarkastajan valitsemista.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröiminen

Osakeyhtiön on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäviksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.